Vedtægter

Vedtægter for Personaleforening for Køge Kommunes ansatte

 

§ 1

Navn

 

Personaleforening for Køge Kommunes ansatte. Personaleforeningen er en selvstændig forening for alle ansatte i Køge Kommune.

§ 2

Formål

 

Personaleforeningens formål er at:

 • stimulere interessen for de ansattes deltagelse i sociale og kulturelle arrangementer samt i idræt og motion sammen med kolleger
 • arrangere tilbud og aktiviteter for de ansatte
 • informere om forskellige aktiviteter til fremme af trivsel, samvær og velvære hos de ansatte
 • sikre medlemmerne de bedste rabatmuligheder ved indkøb af varer og tjenester hos forretningsdrivende i Køge og omegn.

§ 3

Medlemskab

Stk. 1.:
Alle månedslønnede ansatte som Køge Kommune administrerer lønudbetaling for, kan optages som medlem af Personaleforeningen. Kontingentbetaling sker via automatisk lønindeholdelse. Indmeldelse sker gennem besked til HR-løn, som varetager Personaleforeningens medlemsadministration

Stk. 2.:
Medlemmer som går på pension eller efterløn (og som udgår af lønsystemet) kan via Køge Kommunes Seniorklub ansøge om optagelse som medlem. Seniorklubben skal efter aftale med kassereren sørge for administrationen af kontingentindbetaling for egne medlemmer.

Stk. 3.:
Gyldig udmeldelse sker via besked til HR-løn. Medlemmer, som fratræder deres job i Køge Kommune, udmeldes automatisk, når deres løn stopper.

§ 4

Kontingent

 

Kontingentet fastsættes for et år ad gangen på generalforsamlingen og betales via lønindeholdelse, i det omfang det er muligt.

 

Bestyrelsen træffer i samråd med medlemsadministrationen nærmere beslutning om betaling af kontingent – og drager omsorg for at oplyse medlemmerne om gældende regler herfor.

 

Der kan opkræves særlig betaling for deltagelse i udvalgte aktiviteter og arrangementer.

§ 5

Generalforsamling

 

Der afholdes ordinær generalforsamling en gang om året i første halvår.

 

Ordinær generalforsamling indkaldes skriftlig med mindst 14 dages varsel.

 

Dagsorden skal mindst indeholde følgende punkter:

 

 • Valg af dirigent
 • Formandens beretning
 • Regnskab
 • Fastsættelse af kontingent
 • Indkomne forslag
 • Valg af bestyrelse samt suppleanter
 • Valg af revisor samt suppleant
 • Eventuelt

 

Forslag, som medlemmerne ønsker behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen.

 

Generalforsamlingen vælger en dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen, til at lede generalforsamlingen.

 

De af dirigenten trufne afgørelser skal på forlangende af 1/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer sættes under afstemning.

På begæring skal afstemning foregå skriftlig.

Skriftlig afstemning skal endvidere foregå, når der til valg opstilles flere kandidater end nødvendigt.

 

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, såfremt bestyrelsen eller mindst 1/3 af medlemmerne måtte ønske det. Opfordringen hertil skal ske skriftligt med motiveret dagsorden.

 

Bestyrelsen er forpligtet til at afholde den ekstraordinære generalforsamling senest 3 uger efter modtagelse af opfordringen, og indkaldelsen skal ske skriftligt med mindst 8 dages varsel.

 

Vedtagelser på en generalforsamling kræver almindeligt stemmeflertal af de afgivne stemmer. I tilfælde af stemmelighed forfalder forslaget.

§ 6

Stemmeret og valgbarhed

 

Alle fremmødte medlemmer af Personaleforeningen er stemmeberettigede.

 

Til bestyrelsen er alle medlemmer valgbare.

 

Til eventuelle nedsatte arbejdsudvalg er alle medlemmer valgbare, dog skal et af udvalgets medlemmer være medlem af bestyrelsen.

§ 7

Bestyrelse

 

Bestyrelsen skal bestå af 5-9 personer.

Alle medlemmer til bestyrelsen vælges på en generalforsamling. Bestyrelsen konstituerer sig efterfølgende på førstkommende møde.

Endvidere vælges en 1. og 2. suppleant, en revisor samt en revisorsuppleant.

 

Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen, dog halvdelen 1. gang kun for 1 år.

 

HR-afdelingen stiller sekretariat til rådighed for Personaleforeningen. Sekretariatet deltager i bestyrelsens møder, men indgår ikke i bestyrelsen og har ikke bestemmende indflydelse på Personaleforeningen.

 

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

 

Bestyrelsen har bemyndigelse til at tegne foreningen ved formanden og næstformanden.

 

I økonomiske forhold vedrørende Personaleforeningens midler tegnes foreningen ved formanden (næstformanden) i forening med kassereren.

 

Bestyrelsen holder møder efter behov, dog mindst 1 gang i kvartalet.

§ 8

Vedtægtsændringer

 

Nærværende vedtægter, herunder ophør af foreningen, kan ændres på en generalforsamling, når mindst 2/3 af de tilstedeværende medlemmer stemmer herfor.

Ophør af foreningen kræver tillige en ekstraordinær generalforsamling, hvor halvdelen af de tilstedeværende medlemmer stemmer herfor.

§ 9

Regnskab

 

Personaleforeningens regnskab løber fra 1/1- 31/12.

Kassereren fører medlemskartotek og specificeret regnskab over Personaleforeningens indtægter og udgifter.

 

Foreningens midler skal være anbragt i pengeinstitut, bortset fra en mindre
beholdning.

 

Bestyrelsen og revisorer kan til enhver tid forlange regnskab med bilag, kontoudskrift og den kontante beholdning forevist.

§ 10

Revision

 

Revisionen foretages af 1 revisor, der vælges for 2 år, samt en suppleant.

§ 11

Foreningens formue

 

Ved foreningens eventuelle opløsning skal eventuelle midler skænkes til velgørende formål fastsat af generalforsamlingen.

Vedtaget på stiftende generalforsamling den 28. november 2011.

Ændret i §3 på generalforsamling den 9. april 2013.

Ændret i §7 på generalforsamling den 18. marts 2015.

Ændret i § 3 og 4 på generalforsamling den 29. marts 2017.

Ændret i § 5, 7 og 10 på generalforsamling den 22. marts 2018.

Ændret i § 3 på generalforsamling den. 6. maj 2021

Ændret i § 3 & 7 (Administrativ ændring – Personaleafdelingen har skiftet navn til HR-afdelingen d. 24. februar 2022)